معاونت خدمات شهري به عنوان ستاد هماهنگي و نظارت بر وظايف شهرداري اصفهان در اين بخش وظيفه سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، هدايت و نظارت بر عملكرد مناطق و سازمان هاي زير مجموعه در توسعه و احداث پروژه ها، نگهداري و بهره برداري از آنها و ارائه خدمات به مردم را بر عهده دارد

اخبار