آگهي تجديد مناقصه نورپردازي زيرگذر شهيد دستجردي واقع در منطقه پنج شهرداري اصفهان (قراردادهاي خرید، اجرا ، نصب و نگهداری كليه تجهيزات تعيين شده در شرح قرارداد)

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد نورپردازي زيرگذر شهيد دستجردي واقع در منطقه پنج شهرداري اصفهان را به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه افراد حقوقی واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

الف ) قرارداد خرید : مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ برنده شدن به مدت 30 روز مي باشد.

ب ) قرارداد اجرا ، نصب و راه اندازی : مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ شروع كار كه بلافاصله پس از پايان مدت زمان قرارداد خريد خواهد بود 2 ماه شمسي تعيين مي گردد.

ج ) قرارداد نگهداری : مدت قرارداد براساس تاريخ صورت جلسه تحویل موقت قرارداد اجراء ، نصب و راه اندازی به مدت یکسال (12 ماه شمسی)

تذکر : قراردادهای فوق الذکر بصورت متحد بوده و برنده مناقصه پیمانکاری خواهد بود که در مجموع کمترین قیمت پیشنهادی را اعلام نمايد.

2-سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه مورد نياز قراردادهاي خريد ، اجراء و نگهداري و تعميرات مجموعاً 450،000،000 ريال مي باشد كه به یکی از دو روش زیر قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فیش واریز نقدی به شماره حساب سپرده 10027600013 بانک شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

تذكر : درصورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.

3-مجوزات لازم :

الف ) گواهي نامه هاي صلاحيت ايمني و صلاحيت پيمانكاري

ب ) مجوز وزارت محترم صنعت و معدن درخصوص پروژكتورهاي پيشنهادي

4-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 28/11/1399 تا روز يكشنبه مورخ 10/12/1399 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري (ساعت 30/14) روز دوشنبه مورخ  11/12/1399 مي باشد.

 5-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خیابان آیت ا... شمس آبادی ، کوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) مشروح شرايط در اسناد ارائه شده توسط معاونت خدمات شهري قابل رؤيت مي باشد.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.

ج ) شهرداري اصفهان در رد يا قبول کلیه پيشنهادها مختار است .

شهرداري اصفهان  

 کد محتوا 30333