آگهي مناقصه قراردادهای خريد ، نصب و راه اندازي  پست كيوسكي KVA  800 و كابل كشي و اصلاح پست زمينيآگهي مناقصه قراردادهای خريد ، نصب و راه اندازي  پست كيوسكي KVA  800 و كابل كشي و اصلاح پست زميني موجود در بوستان ملت جنب پل فلزي واقع منطقه پنج شهرداري اصفهان

 شهرداري اصفهان در نظر دارد قراردادهای خريد ، نصب و راه اندازي پست كيوسكي KVA  800 و كابل كشي و اصلاح پست زميني موجود در بوستان ملت جنب پل فلزي واقع منطقه پنج شهرداري اصفهان را به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه افراد حقوقی واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

مدت پيمان 45 روز از تاريخ تحويل كارگاه مي باشد .

2-سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه 850،000،000 ريال مي باشد كه به یکی از دو روش زیر قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فیش واریز نقدی به شماره حساب سپرده 10027600013 بانک شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 000,500,1 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانک ملي حساب شهرداري اصفهان

4-شرايط متقاضي :

الف ) داشتن حداقل يك قرارداد مشابه در زمينه موضوع مناقصه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

ب ) با عنايت به لزوم اتصال و تحويل پست برق مذكور به اداره برق ضروري است شركت كنندگان مورد تاييد اداره برق بوده و اسناد مثبته در اين زمينه را ارائه نمايند.

ج ) صلاحيت ايمني ، صلاحيت پيمانكاري

د ) تأييد توانمندی انجام موضوع قرارداد توسط نماينده كارفرما(تاييد توانمندي مشروط به ارائه مستندات فوق مي باشد.) 

  5-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 24/10/1399 تا روز دوشنبه مورخ 06/11/1399 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 30/13 روز سه شنبه مورخ  07/11/1399 مي باشد.

    6-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خیابان آیت ا... شمس آبادی ، کوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) شركت كنندگان باید اسناد و مدارک مناقصه را پس از اخذ ، مهر و امضاء نموده و در پاكت هاي (الف) و (ب) که از معاونت خدمات

شهری دریافت نموده اند، لاك و مهر شده تحويل دبیرخانه معاونت داده و رسید دریافت نمايند.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول کلیه پيشنهادها مختار است .

شهرداري اصفهانکد محتوا 27892

برچسب ها