پروژه‌های زیرساخت آب رسانی به عرصه‌های فضای سبز شهر اصفهان

احداث تصفیه خانه‌های تکمیلی پساب، خطوط انتقال آب و کلکتور، مخازن ذخیره برای استفاده از آب خاکستری در شرایط کم آبی بر اساس برنامه عملیاتی شهر اصفهان، حدود نیمی از منابع آب فضای سبز شهری تا سال ۱۴۰۵ از طریق پساب تأمین خواهد شد و مناسب‌سازی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پساب، مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، از دغدغه‌های اصلی شهرداری اصفهان است. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از فضای سبز چهار هزار هکتاری شهر توسط پساب تصفیه شده طبق استانداردها آبیاری می شود.کد محتوا 37226