معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
درخواست پاکسازی زمین های بایر

درخواست پاکسازی زمین های بایر

نصب سازه داربستی

نصب سازه داربستی

مجوز احداث پل بر روی مادی ها

مجوز احداث پل بر روی مادی ها

درخواست مجوز خاکبرداری و تخریب

درخواست مجوز خاکبرداری و تخریب

درخواست حمل و نقل نخاله ساختمانی

درخواست حمل و نقل نخاله ساختمانی

صدور مجوز نصب تابلو صنفی

صدور مجوز نصب تابلو صنفی

درخواست حذف ایستگاه بازیافت

درخواست حذف ایستگاه بازیافت

تقویم بازیافت

تقویم بازیافت

درخواست نظافت و رفت و روب

درخواست نظافت و رفت و روب

1400-03-06 16:07
چشم انداز

چشم انداز

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

جزئیات پروژه‌های زیست محیطی شهرداری اصفهان

جزئیات پروژه‌های زیست محیطی شهرداری اصفهان

مجوز جانمایی خودروهای عرضه مواد غذایی

مجوز جانمایی خودروهای عرضه مواد غذایی

صدور مجوز حفاری

صدور مجوز حفاری

مجوز و جانمایی کیوسک ها در سطح شهر

مجوز و جانمایی کیوسک ها در سطح شهر

مجوز و جانمایی دکه ها در پارک ها

مجوز و جانمایی دکه ها در پارک ها

مجوز و جانمایی پست های فوق توزیع

مجوز و جانمایی پست های فوق توزیع

صفحه‌ها