خدمات شهرداری

نوع محتوا برای واکشی: 
news
درخواست پاکسازی زمین های بایر

درخواست پاکسازی زمین های بایر

نصب سازه داربستی

نصب سازه داربستی

مجوز احداث پل بر روی مادی ها

مجوز احداث پل بر روی مادی ها

درخواست مجوز خاکبرداری و تخریب

درخواست مجوز خاکبرداری و تخریب

درخواست حمل و نقل نخاله ساختمانی

درخواست حمل و نقل نخاله ساختمانی

ثبت شکایات تخلفات شهری

ثبت شکایات تخلفات شهری

صدور مجوز نصب تابلو صنفی

صدور مجوز نصب تابلو صنفی

درخواست دیوارنگاره

درخواست دیوارنگاره

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

درخواست حذف ایستگاه بازیافت

درخواست حذف ایستگاه بازیافت

تقویم بازیافت

تقویم بازیافت

درخواست نظافت و رفت و روب

درخواست نظافت و رفت و روب